...

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van One Design.
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en One Design.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door One Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door One Design verrichtte handelingen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met One Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van One Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen One Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. De door One Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 kalendermaand, tenzij anders aangegeven.
3.2. One Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 kalendermaand, aan One Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en One Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht One Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
4.1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat One Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor One Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van € 150 excl. BTW na het goedkeuren van de eerste opzet van de website. Aanbetaling van € 300 excl. BTW na het goedkeuren van de eerste opzet van de webshop. Na het gereedkomen van de website en/of webshop of na twee maanden na factuurdatum aanbetaling, wordt het restant bedrag gefactureerd.
4.4. Facturering van een ontwerp en door One Design facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling 14 dagen voor ingang hostingcontract). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
4.5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
4.6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door One Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
4.9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 100 excl. BTW (per periode van één week), startend vanaf dag één ná verstrijken van de factuurdatum. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
5.1. Het is mogelijk om in overleg een onderhoudscontract af te sluiten bij een derde partij.
5.1.1. De op maat gemaakte handleiding komt hierbij definitief te vervallen.
5.1.2. Gebruikersbeheer is niet overdraagbaar naar een derde partij.
5.1.3. De garantie komt hiermee te vervallen.
5.2. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
5.3. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het wijzigen van tekst en beeldmateriaal, eventuele wijzigingen in de template, Search Engine Optimization, hostingcommunicatie, updates van het Content Management Systeem en updates van de eventueel geïnstalleerde plugins, modules en/of componenten indien toepasselijk.
5.4. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina's. Teksten dienen binnen 1 week en kant en klaar aangeleverd te worden. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
5.5. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
5.6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
5.7. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
5.8. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
6.2. One Design mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. One Design zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
7.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal One Design steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan One Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan One Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan One Design zijn verstrekt, heeft One Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4. One Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor One Design kenbaar behoorde te zijn.
7.5. One Design zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
7.6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft One Design het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat One Design hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7.7. Indien door One Design of door One Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.8. Opdrachtgever vrijwaart One Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
8.1. Indien One Design op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan One Design worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van One Design. One Design is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal One Design opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
8.4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor One Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting zijn voor een minimale duur van 1 jaar en kennen een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
9.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar elke januari opnieuw geïndexeerd en gefactureerd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden.
9.3. One Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met One Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
9.4. One Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens One Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. One Design zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van One Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
9.5. Indien de opdracht vroegtijdig is beëindigd of geannuleerd door de opdrachtgever zonder enige vorm van compensatie en/of reden, is One Design gerechtigd de website / template terug te zetten naar standaard levering.

Artikel 10. Levering en levertijd
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
10.2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
11.1. De bedrijfsnaam One Design mag ten alle tijden als copyright worden gebruikt onder een geleverd goed.
11.2. Alle aan One Design verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
11.3. Alle door One Design ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door One Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
11.4. One Design blijft ten alle tijden hoofdbeheer dragen over de ontwikkelde websites, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. One Design en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
12.2. De aansprakelijkheid van One Design zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht is One Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
13.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
13.3. One Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop One Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen
14.1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
14.2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.3. One Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
14.4. One Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
15.1. One Design is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door One Design doorgevoerd.
15.2. One Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
16.2. De door One Design vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
16.3. Door One Design of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van One Design.
16.4. One Design mag ten alle tijden de bedrijfsnaam plaatsen onderaan de website van de opdrachtgever.

Artikel 17. Privacy bepalingen
17.1. Uw persoonsgegevens worden door One Design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
17.2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. One Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Vergoeding
18.1. De vergoeding die opdrachtgever voor hosting aan One Design dient te voldoen is afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen Webhostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie, het subdomein 'admin' en het onderhoud van de domeinn(a)am(en) van opdrachtgever.
18.2. Opdrachtgever is de vergoeding per jaar vooraf verschuldigd, inclusief eventuele eenmalige aansluitkosten, en wel steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur. In geval van een betalingsachterstand schakelt One Design een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op opdrachtgever verhaald zullen worden.
18.3. Alle in de overeenkomsten/offertes en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro en inclusief 21% B.T.W.
18.4. One Design behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, de opdrachtgever krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
18.5. In geval opdrachtgever niet tijdig (binnen de factuurtermijn) de vergoeding heeft voldaan is One Design gerechtigd, zonder dat zij daarbij schadeplichtig wordt en/of zonder dat dit voor opdrachtgever reden is om de overeenkomst te ontbinden, de hosting op te schorten en opdrachtgever van toegang tot internet af te sluiten, totdat de vergoeding is voldaan.